موسوی ادامه داد: اعتدالی که شما دم می زنید عنوان فریبنده است. طی چند سال اخیر نیروهای انقلابی را از ادارات کنار زدند و افرادی که با امام‌راحل در تضاد هستند، سرکار آوردند. این ها یعنی عوام فریبی و دشمنی با اسلام و انقلاب