همزمان با روز ملی راهیان نور 286 نفر از شهرستان خنداب به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
همزمان با روز ملی راهیان نور ،تعداد 186 نفر در قالب 4 دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.