امام جمعه موقت شهرستان خنداب تصریح کرد ما می دانیم آمریکا شیطان بزرگ است و این شعار مرگ بر آمریکا کهنه شدنی نیست