علی آبادی فراهانی :هدف از برگزاری این کلاس ها ،بالا بردن سطح اطلاعات روانشناسی و توانایی فکری،روحی و روانی مربیان و ورزشکاران ،و تبادل اطلاعات بین آنان است