شهرستان خنداب بعلت همسایگی با استانهای غربی مکان مناسبی برای ترانزیت کالاهای قاچاق به حساب می آید