مسئول کانون ادبی نیستان خنداب گفت: شهادت آیت الله باقرالنمر آغاز یک خیزش مقدس و مبارک در بین آحاد مسلمانان منطقه و جهان اعم از شیعه و سنی و مقدمه ای برای برچیده شدن بساط ظلم و نیرنگ قدرت های ارتجاعی از منطقه خاورمیانه و آزادی مسرت بخش سرزمین حجاز بویژه حرمین شریفین از چنگال دیوسیرتان آدم صورت خواهد بود.