یک کارشناس اقتصادی گفت: باگذشت ۵ سال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، دولت تدبیر و امید در عمل گام موثری برای تحقق هدف این قانون که حذف فاصله طبقاتی بود، برنداشته است.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در ۶ ماه نخست امسال وضعیت معیشتی مردم بهبودی نداشته است، گفت: بر اساس آمارهای ارائه شده در سال‌های اخیر سفره ایرانیان۳۰ درصد کوچک‌تر شده است.

هرگاه چراغ بردارید و به صورت سیاست بندازید با چهره ای متفاوت روبرو می شوید و آنچه ارائه شده، چینش سیاسی این روزهاست که برای حضور چهره های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری 96 می توان متصور بود.