زکات فطره امسال طبق نظر اکثر مراجع، برابر با ۶۰۰۰ تومان معادل ۳ کیلوگرم گندم یا ۱۵۰۰۰ تومان معادل ۳ کیلوگرم برنج اعلام شده است که خانواده‌ها بر اساس قوت غالب خود آن را پرداخت می‌کنند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خنداب گفت: متولی جمع آوری فطریه در شهرستان خنداب کمیته امداد امام خمینی اعلام شده است و اگر مشاهده شود افراد دیگری به این کار اقدام می کنند برخورد قانونی با آنها انجام خواهد شد.