فرماندار شهرستان خنداب به مدیریت مشارکتی بین شهرستان‌ها در بهره‌برداری اصولی از قره‌چای اشاره کرد و گفت: قرار است تا اعتباری از سر جمع اعتبارات استانی در این خصوص گرفته شود، تا سردهنه ها و کانال‌هایی که روی رودخانه قره‌چای هست را مکانیزه کنیم.
فرماندار شهرستان خنداب:دلیل قداست هفته دفاع مقدس این است که، برای چیزی که هزینه ای می دهیم و بهای سنگینی برای آن پرداخت می کنیم ارزشمند است و هرچه قدر بهایش بیشتر باشد ارزشمند تر است
امروز فرماندار شهرستان خنداب روز کاری خود را در ساختمان جدید  فرمانداری آغاز کرد.
در این همایش سجادی از خبازان خواست با رعایت انصاف وپرهیز از کم فروشی وهمچنین ارتقائ کیفیت نان تولیدی تلاش نمایند خدمات بهتری رابه اهالی داشته باشند