امام جمعه شهر خنداب تاکید کرد: سعودی ها اشتباه کردند و ضرر آن را خواهند دید، حرکت آنها همانند حرکت صهیونیست ها است، همانطور که غزه بر اسرائیل پیروز شد امروز هم مردم مقاوم یمن پیروز میدان خواهند بود.