اصطلاحاتی مانند "مصلحت گرایی"، "خرد جمعی" و "تکلیف گرایی" همه و همه برای ترغیب عارف برای کنار کشیدن از رقابت ریاست به کار می‌رود.