کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی گفت: ممکن است در زندگی مشترک دچار احساس یکنواختی شویم اما با روش‌هایی مانند مسافرت‌های کوتاه آخر هفته و فعالیت‌های تازه می‌توان زندگی را پرشور کرد.