صبح امروز مردم شهرستان خنداب با پرپایی راهپیمایی پاسخ قاطعی به اغتشاش‌گران دادند.